Vedtægter


VEDTÆGTER

FOR

FORENINGEN AGEDRUP SOGNS

ØVELSES- OG FORSAMLINGSHUS

Vedtægter for ”Foreningen Agedrup Sogns øvelses- og Forsamlingshus”

 

–          Vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts 1991

–          Ændret på generalforsamlingen den 30. marts 2000

–          Ændret på generalforsamlingen den  25. marts 2004

–          Ændret på generalforsamlingen den  22. marts 2007

–          Ændret på generalforsamlingen den 28. marts 2012

–          Ændret på generalforsamlingen den 25. marts 2013

–          §6 ændret på generalforsamling den 25. marts 2015

_          §7 ændret på generalforsamling 28.marts 2017

 

 

§ 1              Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for

Egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter og private sammenkomster.

§ 2              Som medlem kan optages personer med bopæl på eller med tilknytning til egnen.

§ 3              Ejerforhold:

Medlemmerne får ingen andel i foreningens formue. For Foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelse      eller medlemmer hæfter personligt. Ved opløsning overgår Foreningens midler til almennyttige formål i lokalområdet. Generalforsamlingen træffer beslutning herom.

§ 4              Hvert enkelt medlem indbetaler ved optagelse et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5              Den til Foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger og arrangementer, belåning og udlejning af Foreningens lokaler.

 § 6              Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen og afgår efter tur 3, 2 og 2 medlemmer årligt, samt 2 bestyrelsessuppleanter som vælges 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer.

Formanden og Kassereren kan ikke ordinært fratræde samme år.

Er der efter konstituering af bestyrelse sammenfald i formand og

kasserers valgperiode aftales fornøden ændring af deres valgperioder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er fremmødte. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 medlemmer mener det påkrævet. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Udelukkelse af et medlem skal godkendes på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen og 1 revisor suppleant for et år.

 

§ 7              Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 3. måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Dagspressen og på foreningens hjemmeside.

Ethvert medlem har 1 stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valgbar er enhver, der er medlem og er over 18 år. Salg og pantsætning af ejendommen skal vedtages på en generalforsamling. Beslutningen træffes, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 8              Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 § 9              Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 60% af medlemmerne ytrer ønske derom.

§ 10           Dagsorden i forbindelse med afholdelse af generalforsamling:

Valg af dirigent.

  1. Formandens beretning.
  2. Kasserens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
  3. Indkomne forslag (skal være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.)
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisorer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

§ 11           Foreningen tegnes af formand og kassereren i foreningen.